merjobb-logo

På MerJobb kan du söka bland en hel massa platsannonser. MerJobb.com är utvecklad på en kafferast av Clas Rydergren.


« Gå tillbaka till sökresultaten

Postdoc kumulativ påverkan av mänskliga aktiviteter

Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU, och
Avdelningen för Terrestrisk ekologi, NINA - Norska Naturforskningsinstitutet, Norge.
En 1 + 2-årig postdoktortjänst om påverkan av mänskliga aktiviteter och infrastruktur på renarnas markanvändning vid Institutionen för Husdjurens utfodring och vård, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala och vid avdelningen för Terrestrisk ekologi, Norska Naturforskningsinstitutet (NINA), Trondheim, Norge.

Institutionen för husdjurens utfodring och vård erbjuder en inspirerande forskningsmiljö där vi studerar metaboliska processer och näringsutnyttjande hos djur, hantering i olika djurproduktionssystem, från extensiva (pastorala) skötselsystem till högteknologisk precisionsuppfödning. Inom ämnesområdet Renskötsel är vårt mål är att utveckla kunskap som stärker rennäringens långsiktiga hållbarhet och hjälper den att klara yttre påfrestningar från såväl naturliga faktorer som sådana orsakade av andra areella näringar och övriga mänskliga aktiviteter. Forskningen har fokus på rennäringens produktionsförutsättningar och samspel med omvärlden.

NINA är ett forskningsinstitut som fokuserar på miljöforskning och betonar samspelet mellan det människan, naturresurserna och den biologiska mångfalden. Vår forskargrupp fokuserar på studier av kumulativ påverkan av antropogena aktiviteter på olika artens habitatval. Vårt yttersta mål är att öka hållbarheten i människans markanvändning, för att ge långsiktig samexistens mellan arter - i synnerhet mellan renar och människa.

I extensiva system som renskötsel utgör antropogena aktiviteter en stor utmaning. Renar vandrar mellan olika säsongsbetesmarker i fjäll- och skogsmiljö. Den är särskilt känslig för mänsklig aktivitet och infrastruktur. Kvantifiering av kumulativa effekter av antropogena aktiviteter i förvaltning av renskötselområdet är av avgörande betydelse för bevarande av både vilda populationer och för att bibehålla och utveckla renskötseln.

Arbetsbeskrivning:
Postdoktorn kommer att vara inblandad i två projekt. Ett projekt (ett år) kommer att fokusera på att använda GPS-data från renar för att kvantifiera effekten av vindkraft och annan markanvändning inom renskötselns vinterbetesområde i Sverige. I ett andra projekt (två år) fortsätter arbetet med analyser av GPS-data med inriktning mot kvantifiering av kumulativa effekter på renarnas (vilda och domesticerade) flyttvägar och habitatanvändning i Skandinavien. 

Postdoktorn kommer att arbeta tillsammans med ett internationellt tvärvetenskapligt team med lång erfarenhet av att integrera zooekologi med datavetenskap. Teamet utvecklar bland annat ett sätt att kvantifiera kumulativa effekter på flyttvägar, identifiera utsatta betesområden och utföra scenarioanalyser för att stödja en hållbar utveckling inom renbetesområden. Postdoktorn kommer att tillämpa detta tillvägagångssätt på GPS-data från renar i Sverige och Norge för att identifiera toleransnivåer och kvantifiera den totala effekten av olika påverkansfaktorer (klimat, infrastruktur, gruvor, förnybar energi, turism, skogsbruk, insektsstörningar etc.) på renar. Postdoktorn kommer också att bidra till att producera zoneringskartor och analysera markanvändning i olika scenarier av klimatförändringar.

Kvalifikationer:
Sökanden ska ha doktorsexamen i ekologi som är högst 5 år gammal. Kandidaten förväntas ha erfarenhet av migrationsekologi och konnektivitet i landskapet. Det krävs också kunskap i analys av GPS-data, habitatvalsmodellering/ekologisk nischmodellering, R och GIS. Erfarenhet av rumsliga databaser (PostGIS), Step Selection Modeling, zoneringskartläggning och stora däggdjur är en fördel.

En stark publikationslista (i relation till tiden sedan avhandlingen) är en merit. Ansökan måste innehålla: i) sammanfattning av forskningserfarenheten, förväntan på position och framtida planer (max 1 sida), ii) CV och iii) Två referenspersoner.

Plats: Ultuna, Uppsala, Sverige och Trondheim, Norge.

Anställning: Tidsbegränsad anställning 12 månader med möjlighet till förlängning i 2 år efter utvärdering av det första året.

Tillträde: 1 april 2019 eller efter överenskommelse.

Ansökan: Välkommen med din ansökan via applikationsknappen nedan senast den 15 februari 2019.

 
 Se fullständig annons på SLU:s hemsida: https://internt.slu.se/min-anstallning/lediga-anstallningar?rmpage=job&rmjob=1697&rmlang=SE

Läs mer hos Arbetsförmedlingen »

Sök bland platsannonserna


2019 - MerJobb.com - sökbara platsannonser - clas@nic-sys.se