merjobb-logo

På MerJobb kan du söka bland en hel massa platsannonser. MerJobb.com är utvecklad på en kafferast av Clas Rydergren.


« Gå tillbaka till sökresultaten

Doktorand i Mekanisk teknologi och verktygsmaskiner

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.Doktorand i Mekanisk teknologi och verktygsmaskiner med inriktning mot ”Kemiska reaktioner och diffusion vid skärande bearbetning”

Forskarutbildningsämne

Mekanisk teknologi och verktygsmaskiner TEMMTF00

Ämnesbeskrivning

Ämnet Mekanisk teknologi och verktygsmaskiner är av tvärvetenskaplig karaktär och har stor industriell tillämpbarhet.

Ämnet omfattar studier av produktionstekniska processer, maskiner och metoder och dess användning i verkstadstekniska tillverkningssystem, vilket bl.a. avser studium av modeller som beskriver olika typer av tillverkningsprocesser som skärande bearbetning, plastisk formning, gjutning etc. samt övervakning, optimering, simulering och styrning av dessa processer.

Arbetsuppgifter

De huvudsakliga arbetsuppgifterna är flerdisciplinära och innefattar termodynamiska beräkningar knutna till kemiska reaktioner och diffusion mellan arbetsmaterial och verktyg under högt tryck och höga temperaturer. Det aktuella doktorandprojektet innefattar frågeställningar som både täcker in processtekniska och tillverkningsekonomiska aspekter vid tillverkning av komponenter i svårbearbetade material som exempelvis nickellegeringar, kobolt- och manganlegeringar.

Delar av arbetet kommer att baseras på fallstudier som primärt avses genomföras vid svenska industriföretag. Projektarbetet kommer till del att innebära insamling och analys av produktionsdata, datorsimuleringar och avancerad mikroskopi.

Utöver projektarbetet ingår institutionstjänstgöring motsvarande 20 %, vilket innefattar laborations- och övningsundervisning. Inom ramen för doktorandtjänsten ställs det krav på att minst läsa 60 hp under tjänstens varaktighet. 

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Mekanisk teknologi och verktygsmaskiner uppfyller den som har:

- minst 120 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, inklusive ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- examen på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller motsvarande utbildning som bedöms vara likvärdig.
Undantag från kravet på dessa kurser kan medges om den specifika inriktningen på forskarutbildningen i ämnet, kan motivera en annan typ av examen eller likvärdig utbildning. Ett krav kopplat till detta är dock att kurserna skall läsas in under det första året av forskarstudierna. Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen.

Övriga krav:

- Civilingenjör M, F eller K eller med Master inom för tjänsten relevant område.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- Den sökande skall kunna kommunicera sina forskningsresultat såväl skriftligt som muntligt.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.
Övriga meriter:

- Goda kunskaper inom material området med tillhörande termodynamik och kinetik samt i programmering.
- Skall kunna arbeta med informationsinsamling, analys och dokumentation kring det beskrivna området.
- Sökanden måste ha goda kunskaper i såväl svenska som engelska.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1998:80).

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Läs mer hos Arbetsförmedlingen »

Sök bland platsannonserna


2018 - MerJobb.com - sökbara platsannonser - clas@nic-sys.se